JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยนายวิโรจน์ ยิงช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน พร้อมคณะผู้บริหาร, ข้าราชการ, เจ้าหน้าที่,
ส.อบต. และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมโครงการจิตอาสา Big cleaning day
ทำความสะอาด บ้านไผ่โทน หมู่ 2 เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922