JoomlaTemplates.me by iPage Review

วันที่ 10 มกราคม 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยนายวิโรจน์ ยิงช้าง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน
เพื่อประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติกและประชาสัมพันธ์เรื่องการคักแยกขยะ

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922