JoomlaTemplates.me by iPage Review

ในวันทีี่ 21 ตุลาคม 2562 ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โท
ร่วมขบวนแห่ก๋วยสลาก ร่วมแต่งกายพื้นเมือง ถือก๋วยสลากจากไม้ไผ่สาน เพื่อส่งเสริม รักษา
ประเพณีอันทรงคุณค่าและคุณธ
รรมในด้านความกตัญญูกตเวทีต่อวิญญาณ
ของบรรพบุรุษ สร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922