JoomlaTemplates.me by iPage Review

จัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง (แบบหล่อคอนกรีต) กองช่าง (14 ม.ค. 63)  
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) ศพฐ. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563)
  จำนวน 6,149 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 62)  
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) ศพด. (1 มกราคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 )
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 62)  
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน องค์การบริหารส่วน
  ตำบลไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 62)  
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่กระทิง หมู่ 3 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
  จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 62)  
- จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่จอดรถ อบต.ไผ่โทน องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
  หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ธ.ค. 62)  

ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 62)    
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพฐ. 15 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62) 
ซื้อรายงานขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. 15 พฤศจิกายน -
   31 ธันวาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ย. 62)
  
ซื้อรายงานขอซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยแล้ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ต.ค. 62)

จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62)  
จ้างโครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.ย. 62)  
จ้างโคงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านปางยาว หมู่ที่ 6 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.ย. 62)
  
จัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง (25 ก.ย. 62)  
ซื้อจัดซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม) เดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)   
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ก.ย. 62)   
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ชนิดแขวน) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.ย. 62)  
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ส.ค. 62)
ซื้อจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีแบบฝอยละออง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านกิ่วนาค หมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62)

ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน๊ตบุ๊ค) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ส.ค. 62) 
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวสำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ส.ค. 62)       
ซื้อจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมิสซิเบิ้ล พร้อมตู้ควบคุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ค. 62)
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านปางยาว ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง 
   จังหวัดแพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 62)

ซื้อจัดซื้อชุดรับแขกขาเหล็กพร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ค. 62)
จ้างโครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำดิบระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ 5 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (4 ก.ค. 62)

จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านจำวาย ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (3 ก.ค. 62)

ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 62)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 สาย (สายที่ 1 เร่ิมจากสวนนายเชย จันทร์ใส ถึง สวนนายประเวศ กาสาร
   สายที่ 2 เริ่มจากสวนนายเชยจันทร์ใส ถึงบ่อทิ้งขยะ) บ้านไผ่โทน หมู่ที่ 2 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (20 มิ.ย. 62)

-
 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มิ.ย. 62)  
จ้างตรวจเช็คและวางระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 (17 มิ.ย. 62)
ซื้อทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 มิ.ย. 62)

ซื้ออาหารเสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 
  โรงเรียนบ้านไผ่โทน โรงเรียนบ้านวังปึ้ง โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ค. 62)

ซื้อนม UHT รสจืด ชนิดกล่อง 200 ซีซี จำนวน 1,518 กล่อง เพื่อแจกจ่ายแก่นักเรียนในสังกัด สพฐ จำนวน 3 แห่ง
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

ซื้อนม UHT รสจืดชนิดกล่อง ขนาด 200 ซีซี จำนวน 1,240 กล่อง เพื่อแจกแก่เด็กเล็กศพด.อบต.ไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 พ.ค. 62)

- จ้างจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ชั้น 1 VIP จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 พ.ค. 62)      
-  จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยเอียด หมู่ที่ 7 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 62)
-  ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 642 โด๊ต
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 เม.ย. 62)

-  ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างฝายฃะลอน้ำ หมู่ที่ 2,3,6,7 และหมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 เม.ย. 62)
-  ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังระบบ Inverter ขนาด18,000 บีทียู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
-  ซื้อวัสดุประกอบอะไหล่รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บธ 4625 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 62)
-  จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)
-  ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้งานในสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 มี.ค. 62)

-  ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 62)    
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 62)
จ้างทำป้ายไวนิลเพื่อใช้ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 62)
วัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน (20 ก.พ. 62)  
จ้างซ่อมแซมรถเเทรกเตอร์ หมายเลขทะเบียน ตค 1389 แพร่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ม.ค. 62)     
จ้างรถโดยสารปรับอากาศชั้น 1 จำนวน 1 คัน ตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 
   ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (16 ม.ค. 62)
     
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1, 2, 3, 6, 8 และหมู่ที่ 9 ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (16 ม.ค. 62)
      
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวเพื่อใช้งานในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ม.ค. 62)    
จ้างรถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน เดือน มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 62)     

จ้างเหมารถรับ-ส่งเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน งวดเดือนมกราคม 2562 (2 ม.ค. 62)
ซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24นิ้ว พร้อมเสาทาสีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง1.5นิ้ว สูง2.50เมตร พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)     
ซื้อรถจักรยานยนต์ ปริมาตรกระบอกสูบ 125 ซีซี ตามมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน
   โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 61)
  
ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
   ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ย. 61)
   
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อพร้อมติดตั้งอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษา 
   DLTV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมู่ที่ 2 บ้านไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเรียงหินกล่องเกเบี่ยนป้องกันตลิ่ง หมูที่ 4 บ้านวังปิ้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านวังปิ้ง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 61)
- ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงต่อเติมห้องครัวองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 พ.ย. 61)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ (17 ก.ย. 61) 

รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง กันสาด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (20 ส.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านทุ่งคัวะ หมู่ที่ 8 (17 ส.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (2 ก.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (19 มี.ค. 61) 

ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการรื้อถอนเสาธง ซุ้มป้าย อบต. โคมไฟ และห้องไอซีที ของ อบต. (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61)  
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างเสาธงชาติ อบต.ไผ่โทน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) (12 มี.ค. 61) 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (12 มี.ค. 61) 
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 (22 ก.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 (22 ก.ย. 60)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 60) 
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (8 ก.ย. 60)
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 (22 ส.ค. 60) 
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (18 พ.ย. 58)
ผลการเปิดซองสอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) 
   จำนวน 8 ชุด (17 พ.ย. 58)

ประกาศ เรื่อง ผลการเปิดซองสอบราคา (25 ก.ย. 58)

 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 54140 โทรศัพท์ 086-4289922